SŁÓWKA – moi, mois, moins

Oto moi ulubieńcy: Przykłady: Moi? J’aime faire du sport. – Ja? Ja lubię uprawiać sport. [mła? żem fer düspor] Je fais du sport quatre fois par mois.  – Uprawiam sport cztery razy w miesiącu. [żyfe düspor katrfła parmła] Deux moins deux égale zéro.- Dwa minus dwa równa się zero. [dymłędy egal zero]